Samen Breedwijs!

De Leemstee is een onderdeel van de brede school 'Breedwijs Zuid-Berghuizen'. Samen met onze kernpartners werken wij in de brede school vanuit de volgende visie:

Het belang van het kind/jongere (en de ouders / verzorgers) staat voorop. Er wordt gestreefd naar een aantrekkelijke leer- en leefomgeving voor kinderen/jongeren. Sámen zijn de partners beter in staat hieraan invulling te geven. Je kunt jezelf beter ontwikkelen als je de nodige competenties (vaardigheden) in huis hebt. Bij ontwikkelen horen termen als sociale competentie en participatie. Hoe competenter kinderen/jongeren zijn hoe beter ze in staat zullen zijn te participeren in de samenleving. Aan het versterken van die competenties willen de (kern)partners samen aandacht besteden.

Belangrijke pedagogische invalshoeken daarbij zijn:

  • Veiligheid (fysieke en sociale veiligheid);
  • Persoonlijke competentie (zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen);
  • Sociale competentie (omgaan met anderen);
  • Je bewust zijn van de maatschappij waarin je samen met anderen leeft (de maatschappij waarvoor je samen verantwoordelijk bent, waarin je je rekenschap moet geven van de manier waarop anderen in het leven staan, waarin je te maken krijgt met afspraken en regels).

Het is van belang het daarvoor vereiste pedagogische klimaat te realiseren. Sleutelwoorden hierbij zijn 'steun' en 'toezicht'. Steun in de vorm van aandacht, affectie, waardering, respect. Toezicht  door grenzen te stellen en structuur te bieden. Belangrijk daarbij is ook dat kinderen/jongeren op de juiste manier worden gestimuleerd (uitdaging, autonomie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid).

We streven naar competente kinderen/jongeren die kunnen participeren in de samenleving. Om kinderen/jongeren competenter te maken streven we naar:

  • Fysieke en sociale veiligheid
  • Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
  • Sociale weerbaarheid
  • Maatschappelijk bewustzijn.

Breedwijs Zuid Berghuizen heeft een stuurgroep en een werkgroep waarin de kernpartners vertegenwoordigd zijn. Meerdere keren per jaar vindt er overleg plaats. De kernpartens zijn:

Kinderopvang Kosmo
Helmichstraat 42a 
7574 TX Oldenzaal 
Website: https://www.kosmo.nl/

Basisschool De Leemstee 
Helmichstraat 44, 
7574 TX Oldenzaal 
Website: www.leemstee.nl 


Stichting Impuls
Website: www.impuls-oldenzaal.nl 


FC Berghuizen 
Bezoekadres: Schapendijk 37 
Postadres: Postbus 230 
7570 AE Oldenzaal 
Website: www.fcberghuizen.nl 


Scouting Peerke Donders 
Bezoekadres: Burg. Wallerstraat 115 
7575 AL Oldenzaal 
Tel.: 0541 511451 
Website: www.scouting-peerkedonders.nl 

Wilt u meer zien wat er gebeurt in onze wijk Zuid- Berghuizen? Klik hier.