De Leemstee als opleidingsschool

De Leemstee werkt samen met studenten van Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs ( APO) , voorheen PABO Edith Stein. Opleidingsschool is een partnerschap van de lerarenopleiding met een school voor primair onderwijs. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Wij bieden structureel, gedurende twee dagen per week, een werk-leerplek voor studenten uit verschillende leerjaren. Hierdoor krijgen ze veel praktijk ervaring en bouwen een band op met het team en de leerlingen uit 'hun' groep. Tevens hebben wij plek voor een LIO-er. Zij/ hij zit in de laatste fase van hun studie en draait samen met een ervaren teamlid een groep. Naast het stage lopen in een groep worden studenten ook aangemoedigd om activiteiten uit te voeren in andere groepen/bouwen om zo een breder beeld te krijgen van onze school. Voor vragen of ondersteuning kunnen studenten altijd een beroep doen op alle teamleden. Studenten nemen deel aan bouwvergaderingen en zijn, in overleg, aanwezig bij oudergesprekken .

 

Daarnaast bieden we ook een stageplek voor ROC- stagiaires onderwijsassistent en ROC- stagiaires sport en bewegen.

 

De studenten worden begeleid door Irma Segerink, zij is de opleider binnen onze school . Zij bezoekt de studenten tijdens de lessen en voert met hen voortgangsgesprekken . Verder organiseert ze voor de APO-studenten Ontwerp Atelier.Binnen dit ontwerpatelier worden allerlei praktische onderwerpen besproken.

De schoolopleider stuurt samen met de mentoren het opleidingsproces van de studenten.

 

Daarbij gaan we uit van de zes competenties :

  1. Interpersoonlijk competent - zorgen voor een goede communicatie en werkt aan groepsvorming en begeleiden van groepsprocessen

  2. Pedagogisch competent - werken aan een veilige groepssfeer en dit kunnen beargumenteren

  3. Vakdidactisch competent - ontwerpen van een krachtige leeromgeving.

  4. Organisatorisch competent - zorg dragen voor een overzichtelijke en taakgerichte sfeer en een bijdrage leveren op schoolniveau

  5. Competent in het samenwerken met collega’s

  6. Competent in het samenwerken in en met de omgeving

Tevens heeft onze opleider contacten met het Saxion en mede opleiders binnen de KONOT. Dat geeft ons de mogelijkheid om de nieuwste kennis en inzichten binnen De Leemstee te halen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

 

Voor vragen omtrent studenten of studentplaatsingen kunt u terecht bij Irma Segerink.