De Leemstee als opleidingsschool

De Leemstee werkt samen met studenten van Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs ( APO) , voorheen PABO Edith Stein. Opleidingsschool is een partnerschap van de lerarenopleiding met eenbasisschool. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Wij bieden structureel, gedurende twee dagen per week, een werk-leerplek voor studenten uit verschillende leerjaren. Hierdoor krijgen ze veel praktijk ervaring en bouwen een band op met hun mentor, de leerlingen uit 'hun' groep en het team. Tevens hebben wij plek voor een LIO-er. Zij/ hij zit in de laatste fase van hun studie en draait samen met een ervaren teamlid een groep. Naast het stage lopen in een groep worden studenten ook aangemoedigd om activiteiten uit te voeren in andere groepen/bouwen om zo een breder beeld te krijgen van onze school. Voor vragen of ondersteuning kunnen studenten altijd een beroep doen op alle teamleden. Studenten nemen deel aan bouwvergaderingen en zijn, in overleg, aanwezig bij oudergesprekken .

Daarnaast bieden we ook een stageplek voor  ROC- stagiaires sport en bewegen.

De studenten worden begeleid door Irma Segerink, zij is de opleider binnen onze school . Zij bezoekt de studenten tijdens de lessen en voert met hen voortgangsgesprekken . Verder organiseert ze voor de APO-studenten Ontwerp Atelier.Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten een groep van studenten om met elkaar te leren. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de beroepsproducten die de koppeling tussen theorie en praktijk legt.

De schoolopleider stuurt samen met de mentoren het opleidingsproces van de studenten.

Daarbij gaan we uit van drie bewaamheden voor het basissonderwijs, elk op kennis en kunde;

  1. Pedagogisch bekwaam wil zeggen dat de leraar een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af

  2. Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn collega's en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vak inhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten

  3. Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij staat boven de leerstof en kan die zo kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit de vakinhoud verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap

Tevens heeft onze opleider contacten met het Saxion en mede opleiders binnen de KONOT. Dat geeft ons de mogelijkheid om de nieuwste kennis en inzichten binnen De Leemstee te halen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

Voor vragen omtrent studenten of studentplaatsingen kunt u terecht bij Irma Segerink.