De Leemstee als opleidingsschool

De Leemstee werkt samen met studenten van Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO). Een opleidingsschool is een partnerschap van de lerarenopleiding met een basisschool. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Wij bieden structureel, gedurende twee dagen per week, een werk-leerplek voor studenten uit verschillende leerjaren. Hierdoor krijgen ze veel praktijkervaring en bouwen ze een band op met hun mentor, de leerlingen uit 'hun' groep en het team. Tevens hebben wij plek voor een LIO-student. Zij/hij zit in de laatste fase van hun studie en draait samen met een ervaren leerkracht een groep. Naast het stagelopen in een groep worden studenten ook aangemoedigd om activiteiten uit te voeren in andere groepen/bouwen om zo een breder beeld te krijgen van de school. Voor vragen of ondersteuning kunnen studenten een beroep doen op alle teamleden. Studenten nemen deel aan bouwvergaderingen en kunnen aanwezig zijn bij oudergesprekken .

Daarnaast bieden we ook een stageplek voor  ROC- stagiaires 'sport en bewegen'.

De studenten worden begeleid door Irma Segerink, zij is de opleider binnen onze school. Zij bezoekt de studenten tijdens de lessen en voert met hen voortgangsgesprekken. Iedere vrijdagmiddag is ingepland om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten, georganiseerd door de schoolopleider, delen de studenten hun ervaringen en leren van en met elkaar.

De schoolopleider stuurt samen met de mentoren het opleidingsproces van de studenten.

Daarbij gaan we uit van drie bewaamheden voor het basissonderwijs, elk op kennis en kunde;

  1. Pedagogisch bekwaam wil zeggen dat de leraar een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af.

  2. Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn collega's en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vak inhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten.

  3. Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij staat boven de leerstof en kan die zo kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit de vakinhoud verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap.

Tevens heeft onze opleider contacten met het Saxion en mede-opleiders binnen Konot. Dat geeft ons de mogelijkheid om de nieuwste kennis en inzichten binnen De Leemstee te halen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.